Xingyi Chuan Features, Techniques and Principles

Xingyi Quan is also called Xinyi Quan, Xinyi Liuhe Quan or liuhe Quan. It is created by Ji Jike (1602-1683) from Village Zuncun in Yongji County in Shanxi Province.

Read More